Inloggen kennis database

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Polariteitenkabinet

1. Algemeen

1.1 Het Polariteitenkabinet, F.C.Mulder-Warbout is gevestigd te Alkmaar, KvK-nr: 69109079, hierna te noemen ´Het Polariteitenkabinet´, opdrachtnemer en leverancier.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van, overeenkomsten met en opdrachten aan Het Polariteitenkabinet.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Titels of materialen: Het Polariteitenspel, Het Junior Polariteitenspel, Het Gelijkspel en boek ‘Het Polariteitenspel verbindt’, die door Het Polariteitenkabinet worden geleverd.
 2. Opdrachtnemer en leverancier: Het Polariteitenkabinet.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat, een bestelling plaatst, dan wel een offerte vraagt, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de overeenkomst.
 4. Coachee: diegene die deelneemt aan een begeleidings-, advies of coachingstraject, dat laatste indien hij of zij niet zelf de opdrachtgever is.
 5. Trainer: Het Polariteitenkabinet werkt met een vaste trainer: Danny Warbout. (D’Artagnan Consultancy B.V.).
 6. De overeenkomst (op afstand): de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst betreffende de deelname van opdrachtgever aan of de opdracht tot het uitvoeren van cursussen, trainingen en andere vormen van opleidingen, dan wel de opdracht tot advisering, coaching en interventies in de ruimste zin van het woord, dan wel de overeenkomst op afstand voor levering van bovengenoemde materialen.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

1.4 Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

1.5 Afwijking van de voorwaarden is slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk is bevestigd door opdrachtnemer.

1.6 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2. Identiteit van de Ondernemer

Het Polariteitenkabinet

Naam ondernemer:     F.C.Mulder-Warbout

Vestigingsadres:         Marco Polostraat 19, 1827 PR Alkmaar

Telefoonnummer:        06 43030603

Email-adres:                info@polariteitenkabinet.nl

KvK nr.:                       69109079

Btw identificatienr.:      NL002089008B26

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever komt tot stand na de door opdrachtgever getekende schriftelijke opdrachtbevestiging of door schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van middels e-mail verzonden aanmelding of opdracht. De overeenkomst geldt vanaf het moment dat deze is ontvangen door opdrachtnemer.

3.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van opdrachtnemer, binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Bij open trainingen behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om een training te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen, zonder dat deze annulering leidt tot enig recht op schadevergoeding aan de zijde opdrachtgever.

3.4 Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Prijzen

4.1 De prijzen worden vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging. Alle prijzen worden vermeld in Euro’s. Voor de aangeboden spellen, coaching en/ of trainingstrajecten zijn de prijzen incl. 21 % BTW, voor het boek incl. 9 % BTW. Deze prijzen zijn bindend, tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd en door opdrachtnemer bevestigd, overeengekomen.

4.2 Kosten voor (huur van) apparatuur, trainingsmiddelen, audiovisuele apparatuur, accommodatie, consumpties en reis- en verblijfkosten van de trainer, worden apart vermeld en komen voor rekening van opdrachtgever.

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven één maal per jaar (per 1 januari) te wijzigen, met dien verstande dat na ondertekening van een opdrachtbevestiging, het op dat moment geldende tarief zal blijven gelden voor de looptijd van de opdracht. Uitzondering hierop vormt een opdracht die een looptijd heeft van meer dan 12 maanden.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor druk-, zet-, of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van overeenkomsten verkeerd zijn weergegeven

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum op rekening van opdrachtnemer te zijn overgemaakt, tenzij anders is vermeld in de opdrachtbevestiging.

5.2 Het Polariteitenkabinet behoudt het eigendom van de geleverde titels tot het tijdstip waarop de opdrachtgever alle vorderingen heeft voldaan.

5.3 Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen. Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en de schade op Opdrachtgever te verhalen.

5.4 De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen zonder enige aftrek of verrekening en zonder opschorting uit welke hoofde dan ook.

5.5 Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen ook de kosten van incassobureau’s, alsmede de werkelijk gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toegewezen kosten overschrijden.

5.6 Indien geen tijdige betaling plaatsvindt kan opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden opschorten of de overeenkomst ontbinden.

6. Annulering

6.1 Bij annulering c.q. uitstel door opdrachtgever van een overeenkomst of deel daarvan binnen 14 dagen voor de aanvang van de opdracht worden 50 % van de voorbereidingskosten en 50 % van de uitvoeringskosten in rekening gebracht.

6.2 Indien een trainingsgroep uit minder dan het maximale aantal deelnemers bestaat, wordt geen restitutie gegeven op het overeengekomen tarief.

6.3 Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk per aangetekend verzonden brief worden doorgegeven. De dag waarop de annulering bij opdrachtnemer binnenkomt, geldt als annuleringsdatum.

6.4 Indien opdrachtnemer door overmacht een opdracht niet op de geplande data kan uitvoeren, wordt opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden vastgesteld. Verschuiving om deze reden geeft geen recht aan opdrachtgever op annulering of schadevergoeding.

6.5 Bij annulering door opdrachtgever van een open inschrijving gelden de volgende bepalingen:

 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden per brief of email.
  b. Tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst kan opdrachtgever kosteloos annuleren.
  c. Opdrachtgever is 100% van de prijs verschuldigd in geval van annulering binnen twee weken voor de overeengekomen datum van de overeenkomst.
  d. Bij de aanmelding voor een training middels open inschrijving, heeft de opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kan de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbonden worden. Deze termijn gaat in op de dag na aanmelding voor de betreffende training. 
  e. Opdrachtgever is 100% van de prijs verschuldigd in geval van niet verschijnen. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de volledige overeenkomst.

6.6 Bij annulering van individuele coachingsgesprekken wordt 100% van de kosten in rekening gebracht als de annulering plaatsvindt binnen 24 uur voorafgaande aan de coaching en 50% van de kosten als de annulering plaatsvindt binnen 48 uur voorafgaande aan de coaching.

6.7 Onverminderd het hierboven bepaalde, zullen de kosten die derden bij annulering aan de opdrachtnemer in rekening brengen, aan de opdrachtgever die een opdracht annuleerde worden doorbelast

7. Uitvoering van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

7.2 Opdrachtnemer mag te allen tijde derden bij de voorbereiding of uitvoering van de opdracht betrekken.

7.3 Opdrachtnemer stelt alles in het werk om het beoogde resultaat te realiseren, waarbij geldt dat het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd

8. Verplichting van opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht tijdig ter beschikking te stellen. Op verzoek van opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden na afloop van de opdracht aan hem geretourneerd.

8.2 Opdrachtgever zal zich inspannen om opdrachtnemer te helpen om de beoogde resultaten te realiseren

9. Intellectueel eigendom en auteursrecht

9.1 Alle materialen t.b.v. de opdracht zijn eigendom van opdrachtnemer. Het auteursrecht op de door opdrachtnemer uitgegeven offertes, rapporten, voorstellen, brochures, manuals, trainingsmaterialen en welke andere in de opdracht gebruikte schriftelijke materialen dan ook, berust bij opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

9.2 Alle auteursrechten met betrekking tot de door Het Polariteitenkabinet uitgegeven titels worden uitdrukkelijk door Het Polariteitenkabinet voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, opgeslagen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Het Polariteitenkabinet.

10. Geheimhouding

10.1 Alle informatie die uit de samenwerking tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever voorkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

10.2 Opdrachtnemer rapporteert niet aan opdrachtgever over individuele prestaties van deelnemers tijdens trainingen en rapporteert ook niet over de inhoud van coachingsgesprekken.

11. Vervanging

11.1 Bij aanvang van de training is vervanging van de deelnemer(s) toegestaan. Indien de training uit meerdere dagen bestaat is vervanging tussentijds niet meer mogelijk. Opdrachtnemer dient altijd toestemming te geven voor vervanging

12. Annulering door opdrachtnemer

12.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht opdrachten of bestellingen te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen.

12.2 Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en zal door opdrachtnemer het vooraf betaalde factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze ontbinding plaatsvindt nadat de opdracht op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.

12.3 Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake, indien de trainer en/ of coach als gevolg van onvoorziene omstandigheden waaronder begrepen ziekte of overlijden, niet beschikbaar zijn

13. Afsluiting van de opdracht

13.1 Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen en opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en, na betaling van de eindafrekening, is de opdracht daarmee officieel afgesloten

14. Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirect (gevolg-) schade, die voortvloeit uit het gebruik van de producten of het niet (tijdig) kunnen leveren van deze producten.

14.2 Opdrachtnemer verplicht zich de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

14.3 Indien de opdracht namens opdrachtnemer of door derden wordt uitgevoerd, aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde(n) tijdens de opdracht zelf.

14.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door werknemers van opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich opdrachtnemer te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.

14.5 De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag, waarbij een samenhangende reeks aan gebeurtenissen binnen één opdracht geldt als één gebeurtenis.

14.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens heeft verschaft.

14.7 Eventuele aanspraken van opdrachtgever in het hier bedoelde, dienen binnen een twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

14.8 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.

14.9 Beperkingen in aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet bij opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer of van de door hem ingehuurde derde(n).

14.10 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

14.11 Aan de inhoud van de website, brochure en trainingsmaterialen van opdrachtnemer kunnen geen rechten worden ontleend

15. Levering van producten

15.1 De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt. De opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen vier werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en hij heeft geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever eventueel al betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

15.2 De opdrachtgever heeft de verplichting de geleverde producten zo spoedig mogelijk na ontvangst te inspecteren. Daarbij behoort hij te onderzoeken of kwaliteit en hoeveelheid van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dient hij binnen 14 werkdagen schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de producten te hebben aanvaard

16. Herroepingsrecht bij levering van producten

16.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever. Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle bijgeleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren.

16.2 Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen

17. Klachtenprocedure en omgang met geschillen

17.1  Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

17.2  Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

17.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

17.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

17.5 Na ontvangst van de klacht zendt Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden. 

17.6 Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld.

17.7 Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

18. Wijziging van de voorwaarden 

18.1 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd: dd. 2 januari 2020, te Alkmaar